Др Весна Ивковић – Предлог закона о трансфузијској медицини

Др Весна Ивковић

Посланичка група Социјалистичка партија Србије

https://youtu.be/9gQSrmNhUGQ?t=57m53s

Поштована председавајућа, поштовани министре са сарадницима, поштоване колегинице и колеге посланици, Предлог закона о трансфузијској медицини од стране Владе је још један пример добре праксе и знак да се у здравству ствари мењају на боље. Још једна похвала за пријем великог броја здравствених радника у радни однос на неодређено.

Разлог за доношење новог закона садржан је у потреби да се област трансфузијске медицине, односно област припреме крви и компонената крви, као и клиничка трансфузија, заснивају на највишим стандардима обезбеђивања адекватних количина безбедне крви за становништво Републике Србије, који су усклађени са европским мерилима и стандардима.

Други разлог је да се здравственим установама које обављају ову делатност омогуће бољи услови за њено обављање у складу са савременим достигнућима у овој области.

Недостаци важећег закона су неизоставно довели до тога да се донесе правни основ за доношење новог закона. Наиме, важећи закон уређује само један део трансфузијске медицине и то припрему крви и компонената крви, док област клиничке трансфузије, која подразумева делатност чувања и издавања крви и компонената крви за терапијску примену, претрансфузијска испитивања, аутологну трансфузију, хемостазе, перинатална испитивања, праћење ефеката лечења компонената крви није уопште била предмет важећег закона.

Оно што је најважније у предлогу новог закона је што се укључивањем клиничке трансфузиологије обезбеђује директно учествовање лекара специјалисте трансфузиолога у процесу лечења сваког пацијента, што је и препорука Светске здравствене организације, чиме ће се смањити број компликација и нежељених дејстава на минимум.

Досадашњом праксом трансфузиолог је само испоручивао крв на основу требовања лекара других специјалности. Овиме се постиже и рационалнија и адекватнија примена крви и крвних елемената. Како би се обезбедиле адекватне количине безбедне и квалитетне крви и компонената крви неопходно је пре свега направити јасну поделу улога свих здравствених установа које у свом раду користе крви и компоненте крви.

Зато је новим законом на јасан и недвосмислен начин, а у складу са директивама ЕУ дефинисана улога сваке здравствене установе која обавља припрему крви и компонената крви, односно обавља делатности планирања, прикупљања, тестирања, обраде, чувања и дистрибуцију крви и компонената крви. Дефинисана је и улога болничких банака крви која је организациона јединица стационарне здравствене установе, која обавља делатност чувања и издавања крви и компонената крви за терапијску примену, претрансфузијска испитивања, бригу за оптималну примену крви и компонената крви, аутлогну трансфузију и терапијске аферезне процедуре, хемостазе, перинатална испитивања и праћење ефеката лечења компонентима крви, као и нежељене реакције. Тиме ће се боље управљати и обављати боља дистрибуција истих.

Овај закон предвиђа прављење националног плана акције давања крви, који ће пре свега бити заснован на прављењу плана потребе за крвљу у свим болничким банкама крви, све ово из разлога да би се обезбедиле адекватне количине крви и компонената крви у току целе године, да не би дошло до несташице истих.

Досадашњи недостаци су и недовољан стручни инспекцијски наџор у овој области, као и слаби капацитети да би се утврдило да ли здравствене установе могу да обављају трансфузиолошку делатност дефинисану законом. Новим законом је уређен наџор над његовим спровођењем у надлежности Управе за биомедицину, која ће формирати стручни и континуирани инспекцијски наџор. Инспектори из ове области ће својим наџором омогућити одрживост високог нивоа квалитета у овој области.

Трансфузијска медицина је мултидисциплинарна наука и свакодневно увођење нових технологија и процедура захтева сталну едукацију и здравствених радника и наџорних инспектора у овој области. Новим законом безбедност крви и компонената крви подиже се на виши ниво тиме што ће се свака тестирана јединица крви и компонената крви тестирати техником умножавања нуклеинских киселина тзв. НАТ техником. Увођењем НАТ методе постиже се краћи период откривања вируса који се могу пренети трансфузијом крви. Конкретно на хепатитис Б, хепатитис Ц, вирус хумане имунодефицијенције, односно ХИВ, трепонеме палидум тзв. узрочника сифилиса.

Досадашњом праксом инфекција се могла доказати само Елиза техником, што је био спорији начин и понекад давала лажно позитивне налазе. Тестирање је и даље обавезно БО и РХД крвногрупне припадности, скрининг ирегуларних еритроцитних антитела и то аутоматским путем, што ће обезбедити уштеду потрошног материјала, односно тест серума, односно могућност настанка људске грешке биће сведена на минимум. Тим новим начином тестирања НАТ техником обезбеђује се безбедна крв за пацијенте, а самим тим елиминише се настанак додатних трошкова здравствене заштите.

На крају, али и најважније, увођење јединственог информационог система и то у складу са међународним информационим стандардима за трансфузију крви и компонената крви, чиме би се омогућио приступ и трансфер података и на тај начин олакша праћење трага крви и компонената крви од даваоца ка пацијенту и обрнуто, као и праћење нежељених реакција, чиме се брзо лоцирају и исправљају евентуалне грешке, укључујући и благовремено повлачење јединица крви и компонената крви из употребе.

За сам крај ћу укратко споменути жељене циљеве овог закона, што оправдава и разлоге за његово усвајање. Под бројем један, обезбеђивање количине безбедне крви и компонената крви за сваког пацијента у Републици Србији, рационална и адекватна примена крви и компонената крви мери смањење броја компликација и нежељених догађаја директним учествовањем лекара специјалисте трансфузиолога у процесу лечења сваког пацијента, континуирано снабдевање крвљу и компонентама крви, добра организациона структура установа које се баве овом граном медицине, боља национална координација и планирање у области трансфузиологије, успостављање јединственог информационог система у области трансфузијске медицине, стручан инспекцијски наџор у надлежности Управе за биомедицину, као и стална едукација истих и едукација свих здравствених радника у овој области медицине.
Предлогом овог закона здравствена струка је као и увек на прво место ставила пацијента, његово ефикасно лечење и смањење нежељених ефеката и компликација на најмању могућу меру, а свим добровољним даваоцима крви, и бившим и будућим, у име медицинске струке једно велико хвала за хуманост коју показују на делу. По ступању на снагу овог закона неопходно је донети читав сет поџаконских аката у овој области, низ правилника, као и обезбедити јединствени информациони систем у овој области.
У дану за гласање посланичка група СПС гласаће за оба ова закона. Хвала.